baner
baner
baner
baner

Parlamentarna Grupa

Historia PGA w polskim Parlamencie

Parlamentarna Grupa d.s. Autyzmu, zwana dalej „PGA”, została powołana przez Posłów i Senatorów Parlamentu IV kadencji Sejmu i V Kadencji Senatu 6 grudnia 2001 roku. Grupa została utworzona na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199/ oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej /Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm./.

Grupę utworzyli posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w parlamentarnej Grupie ds. Autyzmu. Do powołania takiej Grupy zachęcili polskich parlamentarzystów reprezentanci Fundacji SYNAPSIS i Porozumienia AUTYZM-POLSKA, którzy mieli sposobność poznać i nawiązać kontakt z taką grupą w Wielkiej Brytanii. Polska Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu jest do tej pory drugą – po brytyjskiej – taką Grupą w Europie.

Uczestnicy spotkania powołującego pierwszą w historii polskiego Parlamentu Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu jednogłośnie stwierdzili, że sytuacja dzieci i osób dorosłych z autyzmem jest wyjątkowo trudna, a niepełnosprawność jaką jest autyzm powoduje, że nie są oni w stanie w żaden sposób sami ubiegać się o respektowanie swoich praw i ulegają marginalizacji. Parlamentarzyści stwierdzili ponadto, iż informacje przekazane przez organizacje pozarządowe wskazują, że prawa osób z autyzmem gwarantowane Konstytucją RP i ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi nie są w pełni przestrzegane.

Grupa określiła cele swojej działalności. Należały do nich:
- Zwracanie uwagi, parlamentarzystów i innych decydentów, a także opinii publicznej na problemy osób z autyzmem i ich rodzin
- Monitorowanie przestrzegania istniejącego prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem
- Inicjowanie działań Sejmu i Senatu na rzecz polepszenia prawodawstwa dotyczącego osób z autyzmem oraz ich rodzin.
- Inicjowanie działań Rządu RP oraz samorządów na rzecz konkretnej poprawy sytuacji osób z autyzmem oraz ich rodzin.
- Współpraca z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw, Porozumieniem AUTYZMPOLSKA, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

Analogiczne Parlamentarne Grupy ds. Autyzmu powstawały w kolejnych kadencjach Sejmu i Senatu. Za każdym razem Parlamentarzyści wstępując do Grupy podpisywali deklarację członkowstwa zawierającą m.in. najważniejsze cele Grupy opracowane przez członków PGA IV Kadencji Sejmu.

Przewodniczącym pierwszej Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu był Marek Balicki. Przewodniczącym PGA w V i VI kadencji Sejmu był – do katastrofy smoleńskiej – ś.p. Arkadiusz (Aram) Rybicki – ojciec dorosłego syna z autyzmem. Zastąpił go do końca kadencji – Marek Plura. Przewodniczącą PGA obecnej – VII kadencji Sejmu – została Katarzyna Hall.

Do najważniejszych osiągnięć działalności Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu poprzednich kadencji Parlamentu należy wprowadzenie zwiększonej subwencji oświatowej dla dzieci z autyzmem w przedszkolach czy wprowadzenie do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności odrębnego kodu całościowych zaburzeń rozwojowych (obejmujących w szczególności autyzm i Zespół Aspergera).

Do najważniejszych wyzwań stojących przed PGA obecnej kadencji jest, m.in., umożliwienie osobom z autyzmem dostępu do systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej, oraz systemu opieki całodobowej, które są w Polsce całkowicie niedostosowane do potrzeb osób z autyzmem. Wśród celów szczegółowych PGA obecnej kadencji Sejmu jest też uchwalenie w polskim Parlamencie Karty Praw Osób z Autyzmem, wprowadzenia rozporządzeń o standardach opieki nad osobami z autyzmem oraz umożliwienie osobom z autyzmem dostępu do refundacji leków.

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001