baner
baner
baner
baner

O projekcie

Źródło finansowania

Projekt pt. „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wartość współfinansowania szwajcarskiego wynosi 247 180 CHF.


Celami projektu są:

- wzrost wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie działań na rzecz interesów osób z autyzmem,
- wzrost wiedzy i świadomości wśród przedstawicieli instytucji i placówek z systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, organizacji pozarządowych, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i przedstawicieli władz publicznych w zakresie skali potrzeb osób z autyzmem  i możliwości zaspokajania tych potrzeb,
- poprawa skuteczności działań rzeczniczych dotyczących osób z autyzmem.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 rRezultaty twarde:


- zebranie danych oraz usystematyzowanie wiedzy dot. utrudnionego dostępu osób z autyzmem pow. 16 r.ż. na terenie 7 województw (łącznie z woj. mazowieckim) do wybranych  instytucji i placówek, działających w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji społ. i  zawod. w raporcie zbiorczym;
- opracowanie rekomendacji na podstawie przeprowadzonego badania, analizy przepisów prawnych pod kątem naruszania praw osób niepełnosprawnych (w tym osób z autyzmem) i zamieszczenie ich w publikacji;
- rozpropagowanie 5000 szt. publikacji na terenie całego kraju , m.in. wśród przedstawicieli organów władzy państwowej (m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstw: Zdrowia, Pracy i polityki Społecznej, Edukacji) i samorządowej, członków  PGA, rzeczników praw pacjenta przy oddziałach NFZ oraz przy szpitalach psychiatrycznych, przedstawicieli instytucji i placówek (w tym OPS, PCPR, szpitali psychiatrycznych, ŚDS, ZAZ, WTZ), NGOs, rodziców);
- rozpropagowanie przez IRSS wśród 350 instytucji (prenumerujących) materiałów dot. autyzmu i działań rzeczniczych we własnych  publikacjach wydawanych w ramach działalności ciągłej (zakłada się, że liczba osób korzystających z materiałów będzie dużo większa niż liczba instytucji – z daną publikacją zapozna się więcej niż 1 osoba);
- uczestnictwo min. 16 osób w spotkaniach szkoleniowych dla Partnerów w zakresie prowadzenia rzecznictwa interesów osób z autyzmem;
- zastosowanie karty informującej otoczenie o autyzmie osoby legitymującej się kartą przez około 50 NGOs i placówek wśród swoich podopiecznych;
- udział 30 osób w szkoleniu dla kadry zarządzającej placówkami;
- wydanie dwóch numerów Biuletynu Autyzm w Polsce, którego treści mają na celu  upowszechnienie wiedzy wypracowanej podczas realizacji projektu;
- uczestnictwo 60 osób (w tym m.in. przedstawicieli administracji publicznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rzeczników praw pacjenta, członków PGA i  innych osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu polityki społecznej i ochrony zdrowia w Polsce oraz przedstawicieli Partnerów i innych NGOs) w debacie - w siedzibie Parlamentu RP - upowszechniającej wnioski z realizacji projektu w aspekcie respektowania praw osób z autyzmem oraz powstałych rekomendacji o zasięgu ogólnopolskim. Zapewnienie udziału w debacie zagranicznego eksperta pozwoli na podjęcie dyskusji nt. podjęcia możliwych rozwiązań systemowych w dziedzinie poprawy sytuacji wykluczonych osób z autyzmem w Polsce;
- stworzenie przestrzeni  do wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie autyzmu;
- wypracowane propozycje zmian prawnych , organizacyjnych i systemowych w zakresie zmniejszenia poziomu marginalizacji dorosłych osób z autyzmem;
- uczestnictwo pracowników FS i Partnerów zaangażowanych przy realizacji projektu w min.170 spotkaniach rzeczniczych, (w instytucjach i organizacjach różnego typu, o różnym zasięgu działania) mających na celu upowszechnienie wiedzy i opracowanych materiałów nt. specyficznych potrzeb osób z autyzmem;

Rezultaty miękkie:

- analiza prawa pod kątem dyskryminacji osób z autyzmem oraz propozycje zmian prawnych;
- potencjalna poprawa ustawodawstwa dot. dorosłych osób z autyzmem dzięki prowadzonym konsultacjom społecznym oraz podejmowanym działaniom rzeczniczym – po przyjęciu proponowanych zmian przez decydentów;
- wzrost wiedzy w zakresie sytuacji osób z autyzmem i możliwości działania w kierunku jej poprawy w całej Polsce wśród min. 8 500 osób (m.in. decydentów, przedstawicieli administracji publicznej, członków PGA, NGOs, przedstawicieli placówek, z których oferty korzystają lub mogłyby korzystać osobz z autyzmem, pracowników pomocy społecznej, członków rodzin osób z autyzmem i innych osób) poprzez rozpropagowanie na terenie całego kraju publikacji, biuletynów, udział w spotkaniach szkoleniowych o charakterze rzeczniczym, udział w szkoleniach dla kadry zarządzającej placówkami, udział w debacie w Parlamencie (założono min. 8 500 osób, ponieważ podejrzewa się, że liczba ta będzie większa – z wydanymi publikacjami zapozna się więcej niż 1 osoba, ponadto po wyczerpaniu nakładu papierowego materiały te będą rozsyłane w wersji elektronicznej). Dotarcie do tak szerokiej grupy odbiorców przyczyni się do poprawy przestrzegania praw osób z autyzmem oraz poprawy poziomu świadomości o stanie przestrzegania prawa w stosunku do tej grupy osób niepełnosprawnych. Dzięki podniesieniu wiedzy zakłada się trwałe dążenie tych osób do zwiększenia dostosowania oferowanego wsparcia do potrzeb osób z autyzmem. Wzrost wiedzy w sposób trwały przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia przez decydentów na problemy osób z autyzmem, co może okazać się skuteczne w przypadku nowelizacji obowiązującego prawa dot. osób niepełnosprawnych;
- wzmocnienie umiejętności rzeczniczych innych poza partnerskimi NGOs poprzez korzystanie z materiałów rzeczniczych udostępnionych m.in. za pośrednictwem PAP oraz z informacji zamieszczonych i upowszechnianych w wydanych publikacjach;
- poprawa efektywności prowadzonego rzecznictwa na poziomie lokalnym wśród pracowników 7 NGOs  – FS oraz Partnerów. Oprócz spotkań szkoleniowych dla Partnerów w zakresie podejmowania działań rzeczniczych, ich przedstawiciele będą mieli stałą możliwość konsultacji  z radcą prawnym Fundacji SYNAPSIS– Rzecznikiem Praw Osób z Autyzmem - w zakresie podejmowania działań w tym zakresie. Ponadto specjalista ten będzie szkolił w zakresie rzecznictwa innych pracowników Fundacji SYNAPSIS, do których zgłaszają się m.in. rodzice po pomoc i poradę;
- zwiększenie wiedzy i świadomości wśród 60 osób - uczestników debaty w Parlamencie nt. skali potrzeb OzA i faktycznej dostępności dla osób z autyzmem pow. 16 r.ż instytucji i placówek, których zadaniem jest zapewnienie im wsparcia, a także na temat rozwiązań systemowych w Wielkiej Brytanii i możliwości ich implementacji w Polsce;
- zwiększenie wiedzy i kompetencji rodziców osób z autyzmem w zakresie praw im przysługujących oraz możliwości ich egzekwowania poprzez udzielane poradnictwo;
- zmniejszenie poczucia bezradności i osamotnienia wśród rodzin wychowujących dorosłe osobz z autyzmem poprzez udzielane poradnictwo oraz korzystanie z forum internetowego na stronie www projektu;
- wzrost znajomości praw osób z autyzmem i sposobów ich realizacji wśród rodzin, specjalistów oraz przedstawicieli placówek oraz skuteczniejsze i samodzielniejsze egzekwowanie praw osób z autyzmem przez ich rodziców poprzez korzystanie ze świadczonego poradnictwa;
- szybsze, łatwiejsze i samodzielniejsze docieranie rodzin do pomocy udzielanej przez różnorodne placówki dzięki aktywizacji rodziców poprzez prowadzone poradnictwo
- zwiększenie dostępności do poradnictwa i rzecznictwa dla rodzin osób z autyzmem z 7 województw poprzez jego świadczenie przez FS oraz 6 NGOs z różnych województw;
- podniesienie wiedzy wśród pracowników służb społecznych o możliwościach dostosowania oferowanego wsparcia do potrzeb osób z autyzmem poprzez włączenie tej tematyki do programu szkoleń prowadzonych przez Partnera – IRSS.

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001