baner
baner
baner
baner

Regulamin Porozumienia

REGULAMIN POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA


Postanowienia ogólne

§ 1
AUTYZM-POLSKA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych lub ich organów terenowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.  

§ 2
1.    Porozumienie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej  Polskiej.
      Siedziba Porozumienia jest tożsama z siedzibą organizacji prowadzącej w danej kadencji sekretariat Porozumienia.
2.    Porozumienie w celu realizacji swoich celów współpracuje z organizacjami zagranicznymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.

§ 3
1.    Porozumienie  używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez  Radę Porozumienia.
2.    Porozumienie opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Cele i sposoby działania

§ 4
Celem Porozumienia AUTYZM-POLSKA jest:
1)  poprawa jakości życia osób z autyzmem;
2)  rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich  rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń;
3)  konsolidacja środowiska;
4)  tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego;
5)    wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania
     organizacji i instytucji działających na ich rzecz;
6)    monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także
     stopnia zaspokojenia ich potrzeb;
7)  prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

§ 5
Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
1)    organizowanie współpracy i wymiany informacji;
2)    organizowanie spotkań;
3)    prowadzenie szkoleń;
4)    organizowanie konferencji i seminariów;
5)    występowanie w imieniu swoich członków;
6)    działania na rzecz pełnej federalizacji;
7)    inne działania służące realizacji celów wymienionych w  § 4.


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
1.    Członkiem Porozumienia może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i pracująca na rzecz dzieci lub osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, która zadeklaruje pisemnie swój udział i zostanie przyjęta przez Radę Porozumienia.
2.    W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przez Radę Porozumienia, organizacja może się odwołać w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady.
3.    Organizacja członkowska jest reprezentowana w Porozumieniu przez upoważnioną pisemnie  osobę zgodnie z wewnętrznymi przepisami danej organizacji.
4.    Organizacja członkowska ma obowiązek:
a)    regularnego płacenia składek;
b)    przestrzegania postanowień regulaminu;
c)    uczestniczenia w pracach Porozumienia i realizacji wspólnych celów.
5.    Organizacja członkowska ma prawo:
a)   wybierać i być wybieraną do Rady Porozumienia;
b)    zgłaszać wnioski dotyczące działalności Porozumienia;
c)    korzystać z pomocy Porozumienia na zasadach określonych przez Radę.

§ 7
1.    W pracach Porozumienia może brać udział  osoba  fizyczna  lub  prawna  deklarująca  pomoc
merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację o chęci wspierania Porozumienia i otrzyma zgodę Rady.
2.    W przypadku nie wyrażenia zgody przez Radę Porozumienia, osoba może się odwołać w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady.
3.    Osoba wspierająca może być decyzją Rady Porozumienia zwolniona z obowiązku płacenia składek.
4.     Osoba wspierająca jest zobowiązana popierać działalność Porozumienia w zadeklarowany przez siebie sposób.

§ 8
1.    W pracach Porozumienia, w charakterze obserwatorów, mogą brać udział przedstawiciele instytucji, grup nieformalnych, placówek lub osoby pracujące z dziećmi albo osobami dorosłymi z autyzmem, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Porozumienia i zostaną przyjęte przez Radę Porozumienia.
2.    Obserwatorzy mogą brać udział w zebraniach AUTYZM-POLSKA, zabierać głos w dyskusji, korzystać z pomocy Porozumienia na zasadach określonych przez Radę oraz otrzymywać materiały opracowane i publikowane przez Porozumienie.
3.    Obserwatorzy nie mogą wybierać i być wybieranymi do Rady Porozumienia ani brać udziału w głosowaniach dotyczących stanowiska w omawianych przez Porozumienie sprawach.

§ 9
Członkostwo w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA ustaje w przypadku:
a)    pisemnego złożenia rezygnacji;
b)    rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraceniu osobowości prawnej z innego powodu;
c)    pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu :
- nie płacenia, mimo  dwukrotnego upomnienia, składek członkowskich,
- nie przestrzegania Regulaminu Porozumienia,
- działań niezgodnych z celami, kierunkami i standardami Porozumienia.

§ 10
Rada Porozumienia ma prawo, z przyczyn wymienionych w § 9, zawiesić członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie.


Organy Porozumienia AUTYZM-POLSKA

§ 11
Organami Porozumienia są: Walne Zgromadzenie i Rada Porozumienia. Członkowie Porozumienia mogą powoływać Zespoły Robocze.

§ 12
1.    Najwyższym organem Porozumienia jest Walne Zgromadzenie.
2.    Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez przewodniczącego lub sekretarza Rady
Porozumienia w dwóch terminach.
3.    Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
4.    Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Rada Porozumienia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Porozumienia  w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku
5.    O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Porozumienia zawiadamia pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
6.    Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
7.    W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie reprezentowani przez upoważnionego pełnomocnika.
8.    W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i członkowie obserwatorzy.
9.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Kworum wymagane dla ważności obrad w pierwszym terminie wynosi 1/3 aktualnej liczby członków. W drugim terminie kworum nie jest wymagane.  
10.    Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
a)    uchwalanie regulaminów Porozumienia i jego organów;
b)    określanie priorytetów i kierunków działania Porozumienia;
c)    wybór i odwoływanie Rady Porozumienia;
d)    podejmowanie uchwał dotyczących wspólnych działań na rzecz środowiska dotkniętego             problemem autyzmu;
e)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia lub zawieszenia członków Porozumienia;
f)    podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Porozumienia;
g)    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Porozumienia lub przekształcenia go w federację.

§ 13
1.    Rada Porozumienia, wybierana na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród organizacji członkowskich, składa się z 5-ciu do 7-miu organizacji reprezentowanych przez upoważnione osoby.
2.    Co najmniej 50% osób reprezentujących organizacje w Radzie,  winni stanowić rodzice osób               z autyzmem.
3    Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
4.   Do obowiązków Rady należy:
a)    kierowanie działalnością Porozumienia zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Walne Zgromadzenie kierunkami i priorytetami;
b)    zarządzanie majątkiem Porozumienia;
c)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, lub zawieszenia członków Porozumienia;
d)    występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o wykluczenie członka Porozumienia;
e)    składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności;
f)    zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
g)    reprezentowaniu Porozumienia na zewnątrz.
h)    udzielanie pełnomocnictwa Rzecznikowi Praw Osób z Autyzmem

§ 14
Członkostwo w Radzie Porozumienia ustaje w przypadku:
a)    pisemnego złożenia rezygnacji;
b)    rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utracenia przez nią osobowości prawnej;
c)    pozbawienia członkostwa organizacji, której jest reprezentantem;
d)    odwołania przez Walne Zgromadzenie;
e)    śmierci osoby fizycznej reprezentującej organizację i nie zgłoszenie nowej.

§ 15
W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące w Radzie Porozumienia organizacje członkowskie nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w § 14 punkty a ,d, e organizacja wskazuje nową osobę do reprezentowania w organach Porozumienia.§ 16
1. Sekretarz Rady prowadzi sekretariat Porozumienia, który sprawuje obsługę organizacyjną i           
    administracyjną Porozumienia
2. Do obowiązków sekretariatu należy:
-    protokołowanie Walnych Zgromadzeń Autyzm-Polska
-    rozsyłanie protokołów
-    zawiadamianie o terminach kolejnych Walnych Zgromadzeń
-    przekazywanie bieżących informacji organizacyjnych z inicjatywy Rady Porozumienia oraz organizacji członkowskich
-    przesyłanie informacji o Porozumieniu i niezbędnych dokumentów organizacjom zgłaszającym gotowość przystąpienia do Porozumienia
-    bieżąca aktualizacja danych organizacji oraz ich przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty organizacyjne w Porozumieniu
-    zbieranie składek członkowskich

§ 17
1. Porozumienie może udzielić osobie fizycznej pełniącej Funkcję Rzecznika Praw Osób z Autyzmem,
    pełnomocnictwa do reprezentowania w imieniu Porozumienia interesów osób z autyzmem i ich rodzin
    przed organami władzy, administracji oraz sądami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
2. W imieniu Porozumienia pełnomocnictwa rzecznikowi Praw osób z Autyzmem udziela rada
    Porozumienia.


Majątek Porozumienia


§ 18
1.    Majątek Porozumienia tworzą:
a)    środki pieniężne;
b)    własność rzeczy ruchomych;
c)    inne składniki majątkowe.
2.    Majątek Porozumienia powstaje z:
a)    składek członkowskich;
b)    darowizn;
c)    dotacji pozyskanych przez organizację członkowską na działalność Porozumienia, w tym z budżetu publicznego;
d)    wpływów z loterii i zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje członkowskie na rzecz Porozumienia;
e)    innych środków finansowych.


Zmiana regulaminu i rozwiązanie Porozumienia

§ 19
Zmiany regulaminu uchwala na wniosek Rady Porozumienia Walne Zgromadzenie zwykłą większością  głosów.

§ 20
1.    Rozwiązanie Porozumienia uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy
      obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.    Majątek rozwiązanego Porozumienia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przeznaczony na cele zgodne z celami Porozumienia.

Postanowienia końcowe

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności prawa o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.


Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami!Strona powstała w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 17.02.2016
Powered by Heuristic
Fundacja SYNAPSIS | ul. Ondraszka 3 | 02-085 Warszawa | tel./fax: (+48 22) 825 87 42 | e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919 | NIP 526-030-25-22 | Fortis Bank 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001